1004 Prairie St

Downtown Houston, Houston, TX

Features of 1004 Prairie St

The Neighborhood: Downtown Houston

Downtown Houston
Median Rate
$22
/sqft/yr
Houston Metro
Median Rate
$23
/sqft/yr

Median Rate over Time in Downtown Houston

[chart]